Bình Định xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2020 và những năm tiếp theo

Thực hiện Kế hoạch số 13/KT-TCQLTT ngày 02/3/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Đội QLTT trực thuộc về công tác phòng, chống tham nhũng và tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí của lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các giải pháp để phòng, ngừa tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực quan liêu, tham nhũng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định đã xây dựng kế hoạch số 110/KH-QLTT, ngày 16/3/2020 về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành năm 2020 và những năm tiếp theo với các nội dung cụ thể, thiết thực.

Theo đó, Cục trưởng Cục QLTT Bình Định chỉ đạo các Phòng, Đội QLTT trực thuộc và cán bộ, công chức Cục QLTT Bình Định thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật;

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018...

Cục QLTT thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường công khai minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong sử dụng tài sản công, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức...; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng. Duy trì việc tiếp công dân thường xuyên theo Nội quy tiếp công dân của Cục.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Cục QLTT yêu cầu lãnh đạo các phòng, Đội QLTT trực thuộc Cục phải chủ động, nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN trong đó xác định phòng ngừa là chính. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra./.

Đặng Thị Bích Toàn
Cục QLTT Bình Định