Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước; các thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Trong đó, điểm đáng chú ý của Quy chuẩn mới là tại các cửa hàng xăng dầu phải có biển cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc.

Hình ảnh minh họa

Cửa hàng xăng dầu phải được trang bị đủ số lượng phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp để chữa cháy theo quy định tại TCVN 3890:2009. Căn cứ vào tính chất nguy hiểm của các chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng để trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo bố trí ở nơi dễ thấy, dễ lấy sử dụng, không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác; tránh mưa, nắng và sự phá hủy môi trường.

Ngoài ra, tại các cửa hàng xăng dầu, việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị là loại phòng nổ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Chi tiết văn bản tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Hòa Bình